یک مسیر مناسب برای نصب شیلنگ سوخت رسان و پمپ انتخاب کنید به طوری که طول شیلنگ ورودی سوخت و خروجی سوخت از پمپ مطابق اندازه‌های تصویر فوق انجام گیرد.
در هنگام استفاده از شیلنگهای سوخت بوسیله‌ی شیلنگهای رابط از اتصال سربه سر و آبندی کامل آنها اطمینان حاصل نمائید.
اگر از یک باک مجزا برای تامین سوخت استفاده می کنید حتما از یک فیلتر مناسب جهت جلوگیری از ورود ضایعات به مجرای سوخت رسان و همچنین پمپ برقی استفاده نمائید.
استفاده از هر گونه شیلنگ غیر استاندارد و مورد تایید شرکت سازنده موجب خسارتهای جدی می گردد.
پس از نصب شیلنگ سوخت رسان از عدم نزدیکی شیلنگ با قطعات گرم شونده و یا برنده اطمینان حاصل نمایید

مصرف سوخت بخاری درجا اگر بخاری درجا در هنگام شروع بکار کردن (روشن شدن) یا
مکان یونیت بخاری درجا توجه: بسته به نوع وسیله نقلیه بهترین مکان نصب بخاری درجا
حالت StandBy بخاری درجا اگر بعد از نصب بخاری درجا به حالت standBy رفت برای
نصب استاندارد مسیر سوخت رسان                 یک مسیر
نحوه ی عملکرد بخار ی درجا   خطر : برای جلوگیری از هر نوع آتش