تفاوت دسته سیم های بخاری درجا

دسته سیم های بخاری NDA01

دسته سیم رابط DA01  دو مدل است

gallery

  1. سوکت سفید
  2. سوکت قهوه ای

که یک سر آن به 9 خانه سینچ وصل شده و سر دیگر آن به 8 خانه و یا 13 خانه وصل شده که به آن می گویند دسته سیم رابط DA هشت سوکت سفید البته بعضی ها هم به آن سوکت قهوه ای می گویند.

نکته : اگر دقت شود یک سر آن که به 9 خانه سینچ وصل شده که روی برد وصل می شده ، تفاوت آن یکی 8 خانه است و دیگری 13 خانه است ، دسته سیمی که به آنها وصل می شده با هم متفاوتند

بخاری درجا دسته سیم سوکت سفید

بخاری درجا دسته سیم سوکت قهوه ای که به آن وصل می شده برای بخاری های DA بوده که در حال حاضر از رده خارج شده

نکته : در دسته سیم های DA یک شاخه دیاگ وجود دارد

راه حل تشخیص دسته سیم بلند شاخه دیاگ می باشد

راه حل تشخیص سوکت قهوه ای و سوکت سفید که دیاگ هر دوی آن 9 خانه است ولی یکی از آنها نارنجی است و دیگری سفید است.

دسته سیم های بخاری NDA01

بخاری NDA01  و در ظاهر که 9 تا سرسیم خورده که یک سوکت 13 خانه روی آن نصب شده

دسته سیمی که نصب شده 13 تا خانه دارد و مشکی رنگ است که آن  NDA   است

gallery

دسته سیم ها بخاری درجا

دسته سیم های NDA01  مدل های مختلفی ندارد

دسته سیم 01NDA که بیشترین استفاده را دارد

این دسته سیم ، یک سر رابطش سوکت 13 خانه مشکی رنگ است و یک سر دیگر آن سوکت قهوه ای رنگ به مانند DA01 می باشد ولی ترتیب سیم های آن متفاوتند

نکته : سوکت 13 خانه قهوه ای رنگ که در دسته سیم رابط NDA و دسته سیم رابط سوکت قهوه ای رنگ DA  استفاده شده است از یک مدل هستند و کاملا شبیه هم هستند اما ترتیب سیم های استفاده شده در آن متفاوت بوده و بخاری NDA قابلیت استفاده در دسته سیم واسط اصلی DA  با سوکت مشکی  13خانه است