تمیز کاری و تعویض مبدل حرارتی بخاری درجا

دو پیچ تشدید کننده را باز کنید.

ورق سوپاپ بخاری درجا
کربن اضافی درون مبدل حرارتی را به وسیله برس برنجی وفشار باد تمیز نمائید.
در صورت اکسیددیدگی واشر پنبه نسوزی آن را حتماً تعویض نمائید.
در صورت پارگی واشر نسوز تشدید کننده با یک لایه حتماً آن را تعویض نمائید.

پوسته بخاری درجا
مراحل فوق الذکر را به صورت معکوس برای مونتاژ مجدد طی نمائید.
از عدم گرفتگی سوراخ سوخت و ورودی هوا درون محفظه شمع اطمینان حاصل نمائید.

پوسته بخاری درجا