دسته سیم بلند بخاری درجا
دسته سیم بخاری درجا

دسته سیم کوتاه بخاری های NDA:

 1. 1-  قرمز فن و قرمز ولوم (سایز 1)
 2. 2-  بنفش پمپ (سایز 1)
 3. 3-  نارنجی ولوم (سایز 1)         (LED ولوم قدیمی)
 4. 4-  قهوه ای ولوم (سایز 1)        (زمین ولوم قدیمی)
 5. 5-  منفی سرشمع (سایز 2)
 6. 6-  مشکی پمپ و مشکی باتری (سایز 2)
 7. 7-  خالی
 8. 8-  خالی
 9. 9-  خاکستری ولوم (سایز 1)
 10. مشکی فن (سایز 1)
 11. مشکی ولوم (سایز 1)
 12. منفی سرشمع (سایز 2)
 13. مشکی پمپ و مشکی باتری (سایز 2)

 در سوکت قهوه ای 13 خانه:

دسته سیم بخاری درجا

دسته سیم کوتاه بخاری های TNDA:

سیم های سوکت مشکی 13 خانه:

 1.  قرمز فن و قرمز ولوم (سایز 1)
 2. 2-  بنفش پمپ (سایز 1)
 3. 3-  خالی
 4. 4-  مشکی باتری و قهوه ای (سایز 2)
 5. 5-  منفی سرشمع (سایز 2)
 6. 6-  خالی
 7. 7-  قرمز باتری (سایز 2)
 8. 8-  مثبت سرشمع (سایز 2)
 9. 9-  خاکستری ولوم (سایز 1)
 10. مشکی فن (سایز 1)
 11. خالی
 12. منفی سرشمع (سایز 2)

مشکی پمپ و مشکی ولوم و قهوه ای

دسته سیم کوتاه بخاری

دسته سیم کوتاه بخاری های ST:

سیم های سوکت مشکی 13 خانه:

 1.  قرمز ولوم (سایز 1)
 2. 2-  بنفش پمپ (سایز 1)
 3. 3-  خالی
 4. 4-  مشکی فن (سایز 1)
 5. 5-  مثبت سرشمع (سایز 2)
 6. 6-  منفی سرشمع (سایز 2)
 7. 7-  قرمز باتری (سایز 2)
 8. 8-  خالی
 9. 9-  خاکستری ولوم (سایز 1)
 10. قرمز فن (سایز 1)
 11. خالی
 12. خالی
 13. مشکی پمپ و مشکی ولوم و مشکی   باتری (سایز 2)
دسته سیم بلند بخاری درجا

دسته سیم بلند بخاری های NDA:

B7- مشکی باتری و مشکی پمپ (سایز 2)

B6- قرمز فیوز شمع (سایز 2)

B5- مشکی ولوم (سایز 1)

B4- خالی

B3- خاکستری ولوم (سایز 1)

B2- خالی

B1- خالی

A7- مشکی باتری و مشکی پمپ (سایز 2)

A6- قرمز فیوز شمع (سایز 2)

A5- قهوه ای ولوم (سایز 1)

A3- نارنجی ولوم (سایز 1)

(LED  ولوم قدیمی)

A2- بنفش پمپ (سایز 1)

A1- قرمز ولوم و قرمز فیوز برد (سایز 1)

دسته سیم بخاری

دسته سیم بلند بخاری های TNDA:

B7- قرمز ولوم (سایز 1)

B6- قرمز فیوز (سایز 2)

B5- خالی

B4- خاکستری ولوم (سایز 1)

B3- خالی

B2- مشکی پمپ (سایز 1)

B1- مشکی ولوم (سایز 1)

A7- خالی

A6- قرمز فیوز (سایز 2)

A5- خالی

A3- خالی

A2- بنفش پمپ (سایز 1)

A1- مشکی باتری (سایز 2)

دسته سیم بلند بخاری درجا

دسته سیم بلند بخاری های ST:

B7- قرمز ولوم (سایز 1)

B6- قرمز فیوز (سایز 2)

B5- خالی

B4- خاکستری پمپ (سایز 1)

B3- خالی

B2- خالی

B1- مشکی پمپ و مشکی ولوم و مشکی باتری (سایز 2)

A7- خالی

A6- قرمز فیوز (سایز 2)

A5- خالی

A3- خالی

A2- بنفش پمپ (سایز 1) A1