عیب های رایج و تعمیرات بخاری درجا

نصب اشتباه کلید بخاری درجا

نصب اشتباه بخاری درجا یعنی پیچ رو در داخل کلید نصب کردن درصورتی که پیچ نگه دارنده باید داخل کلید و زیر این اهرم چرخشی باشد تا به درستی کار کند.

نصب نادرست بخاری درجا

طریقه نصب بخاری درجا بدون دریچه هوای گرم و سرد و هیچ پونه دریچه ایی ندارد و حتی لوله هوای گرم هم ندارد و روی دایان نصب شده است و بخاری درجا از کار می افتد.