مسیر سوخت بخاری درجا

مسیر سوخت بخاری درجا

پمپ سوخت رسان قلب سیستم بخاری درجا می باشد که عملکرد صحیح آن اثر مستقیمی بر روی عملکرد صحیح بخاری درجا دارد

مسیر سوخت بخاری درجا

تصویر کلی از سیستم سوخت رسان

توجه : در نصب شیلنگ سوخت حتماً به تصویرذیل توجه بفرمائید

مسیر سوخت بخاری درجا

شیلنگ سوخت بخاری درجا

نصب استاندارد مسیر سوخت رسان

یک مسیر مناسب برای نصب شیلنگ سوخت رسان و پمپ انتخاب کنید به طوری که طول شیلنگ ورودی سوخت و خروجی سوخت از پمپ مطابق اندازه‌های تصویر فوق انجام گیرد.
در هنگام استفاده از شیلنگهای سوخت بوسیله‌ی شیلنگهای رابط از اتصال سربه سر و آبندی کامل آنها اطمینان حاصل نمائید.
اگر از یک باک مجزا برای تامین سوخت استفاده می کنید حتما از یک فیلتر مناسب جهت  جلوگیری از ورود ضایعات به مجرای سوخت رسان و همچنین پمپ برقی استفاده نمائید.
استفاده از هر گونه شیلنگ غیر استاندارد و مورد تایید شرکت سازنده موجب خسارتهای جدی می گردد.
پس از نصب شیلنگ سوخت رسان از عدم نزدیکی شیلنگ با قطعات گرم شونده و یا برنده اطمینان حاصل نمایید.
پمپ سوخت رسان خطی
مکان محافظت شده نزدیک مخزن سوخت برای نصب پمپ سوخت رسان انتخاب کنید.

توجه: زاویه مناسب برای نصب پمپ سوخت رسان به طوری که از انباشت گازهای تبخیری در مسیر سوخت رسان به جهت جلوگیری از هرگونه نشتی سوخت مطابق شکل 15 تا 90 درجه   می باشد.

حتما ازشیلنگ فابریک سوخت رسان به قطر داخلی 5/1 میلی متر و خارجی 4 میلی متر که در پک بخاری درجا موجود است استفاده نمایید.
استفاده از شیلنگ‌های با سایزهای متفاوت احتمالاً موجب بروز خطای عملکرد
بخاری درجا می شود.
برای برش شیلنگ‌های سوخت رسان حتماً از وسیله مناسب تیز استفاده نمائید به طوری که از دفورمگی و یا بسته شدن شیلنگ سوخت در مقطع برش جلوگیری شود.