مصرف سوخت بخاری درجا

مصرف سوخت بخاری درجا

اگر بخاری درجا در هنگام شروع بکار کردن (روشن شدن) یا در پایداری  مدت زمان نگه داشتن شعله مشکل داشته باشد (به محض ایجاد جرقه و روشن شدن خاموش شود) باید این تست را انجام دهید.

مصرف سوخت بخاری درجا

فراهم سازی شرایط انجام تست:

1)شیلنگ سوخت را از بخاری درجا جدا نموده سرشیلنگ سوخت را در داخل یک شیشه اندازه‌گیری (10سی سی)وارد نمایید.بخاری را روشن نموده و سپس به مدت زمان 20 ثانیه اجازه دهید تا سوخت به داخل آن وارد شود و هواگیری انجام شود.

 مصرف سوخت بخاری درجا

بخاری درجا را خاموش کنید و شیشه اندازه گیری را خالی کنید.                

اندازه گیری: 

بخاری را روشن نمایید.

شیلنگ سوخت را در داخل شیشه اندازه‌گیری فرو نمایید تا زمانیکه سوخت ازآن خارج می شود، پمپ به طور اتوماتیک پس از 90 

ثانیه از دریافت سوخت قطع می شود.

به محض اینکه پمپ قطع شد بخاری درجا را خاموش نمایید.