مکان یونیت بخاری درجا

مکان یونیت بخاری درجا

توجه: بسته به نوع وسیله نقلیه بهترین مکان نصب بخاری درجا متفاوت میباشد اما عموماً بخاری درجا در داخل باکس راننده و یا کمک راننده به طوری نصب میگردد که نکات زیر در آن رعایت شده باشد. 

 مکان یونیت بخاری درجا
لوله ورودی هوا و اگزوز و لوله سوخت میبایست حتماً در خارج از کابین وسیله نقلیه قرار گیرد.
یونیت بخاری درجا میبایست بر روی یک سطح صاف به گونه ای نصب شود که کف آن بعد از نصب کاملاً آب بند و گازبند نسبت به خارج از اتاق باشد.
هرگز یونیت بخاری درجا را خارج از اتاق نصب نکنید مگر اینکه یک محافظ برای آن در مقابل آب و گرد و غبار قرار دهید.

نصب بخاری درجا
زمانی که جایابی برای یونیت بخاری درجا را انجام دادید به نکات زیر توجه کنید :
وسایل نصب لوله اگزوز و لوله ورودی هوا  
مجرای جریان هوای داخل اتاق    
مسیرسوخت رسانی
 مسیردسته سیم ودرخت سیم