نصب کلید ولوم بخاری درجا

بخاری درجای فروزش پخش می‌تواند از مدلهای DA01 ، NDA01، BA01  و DA03 باشدبخاری درجا  های از نوع N  مانند NDA01 قابلیت کارکرد با تمام انواع کلید ولوم از نوع دیجیتال و آنالوگ را دارا می‌باشد اما بخاری درجا های دیگر مانند DA01 فقط از کلیدهای آنالوگ استفاده می گردد.

نصب کلید ولوم بخاری درجا،کلید بخاری درجا 

   نصب کلید ولوم بخاری درجا،کلید بخاری درجا

نحوه ی اتصال سیم های ولوم دیجیتال

سیم های قرمز به قرمز، مشکی به مشکی و قهوه ای به خاکستری متصل می گردد.   

نصب کلید ولوم بخاری درجا،کلید بخاری درجا  نصب کلید ولوم بخاری درجا،کلید بخاری درجا

توجه: زمانی که از کلید ولوم دیجیتال استفاده می کنید:

پیچ خودکار جهت اتصال ولوم به صفحه ی نصب علاوه بر خار پشت ولوم استفاده می گردد. دقت شود برای نصب صحیح و کامل ولوم دیجیتال  بخاری درجا سلامت خار پشت ولوم الزامی است. همچنین استفاده از فوم پرکننده فاصله توصیه می گردد.(فوم پرکننده داخل پک موجود است)