هشدارهای نصب

1- در زمان سوخت گیری بخاری باید خاموش باشد.

2 – بخاری­درجا هرگز نباید در یک فضای  بسته که قابلیت گردش هوا وجود ندارد نصب شود.                                   

3- هرگزاین بخاری رادرمحفظه موتور وسایل نقلیه بنزین سوز نصب نکنید.

 

 خطر آتش سوزی :   هشدار های نصب بخاری درجا 

یونیت بخاری حداقل باید در فاصله7 سانتیمتر(cm) ازهرگونه ماده حساس به حرارت یا قابل اشتعال باشد.

اگزوز سیستم باید حداقل در فاصله7سانتیمتر(cm) از هرماده حساس به حرارت یا قابل اشتعال باشد.

  ازعدم وجود هرگونه نشتی در سیستم سوخت رسانی اطمینان حاصل نمائید.

  توجه: هرگونه بی­توجهی به این مسائل ممکن است موجب خسارت جانی و مالی گردد.

هشدار های نصب بخاری درجا  خطرمسمومیت توسط گازهای سمی:

1 – لوله اگزوز راطوری نصب کنید که امکان ورود محصولات احتراق به داخل کابین وجود نداشته باشد.

2- ازآب­بندی وگازبندی بین صفحه نصب و کف یونیت بخاری درنقاط اتصال و لوله اگزوز اطمینان حاصل نمائید.

3- یونیت بخاری­درجا را در جایی نصب کنید که احتمال ورود هیچ گونه گازهای سمی به جریان هوای داخل کابین و یونیت بخاری وجود نداشته باشد.

عدم توجه به نکات فوق ممکن است موجب خفگی و یا مسمومیت توسط گازهای سمی گردد.