مکان یونیت بخاری درجا

کانال کشی جریان هوای داخل اتاق بخاری درجا

یک لوله‌ی منعطف به قطر 60 میلی‌متر و حداکثر به طول یک متر که قابلیت تحمل هوای گرم خروجی را دارد در پک بخاری درجا تعبیه شده است 

در نصب و مسیریابی جریان هوای گرم می‌بایست موارد زیر رعایت گردد
از خمیدگی شدید لوله هوای گرم جلوگیری شود.
لوله مجرای خروجی هوای گرم را  به طوری نصب کنید که حداقل در فاصله 5 سانتی متر از هرگونه وسیله قابل اشتعال و یا حساس به دمای بالا قرار گیرد

کانال کشی جریان هوای داخل اتاق بخاری درجا
بخاری درجا

از توری محافظ برای جلوگیری از ورود  هر گونه جسم خارجی به محفظه‌ی گرم کن بخاری درجا استفاده کنید.
مطابق شکل زیر هرچقدر مجرای جریان هوای گرم به طور مناسبتری نصب شود عملکرد بخاری درجا بهتر می باشد.
ورودی مجرای هوای سرد را طوری نصب کنید که هیچ وسیله یا قطعه‌ی خارجی وارد محفظه‌ی گرم کن نشود و یا از ورود هوای سرد جلوگیری نکند.
عدم رعایت نکات فوق در مجرای هوا موجب بروز اروهای مختلف از جمله ارور 1 و 2 می‌گردد
کانال کشی جریان داخل اتاق بخاری درجا