نصب بخاری درجا

مکان نصب بخاری درجا را مشخص کنید

نصب بخاری نصب بخاری
مطابق الگوی ارائه شده 7 عدد سوراخ را برکف اتاق سوراخ کاری کنید
یونیت بخاری درجا را بوسیله پیچ و مهره های فابریک کیت درجای خود نصب کنید
برای راحتی نصب قبل از نصب یونیت بخاری درجا بر روی کف اتاق لوله ورودی هوا لوله اگزوز و شیلنگ سوخت آن را می توانید

به صورت پیش مونتاژ بر روی یونیت بخاری درجا نصب کن

مصرف سوخت بخاری درجا اگر بخاری درجا در هنگام شروع بکار کردن (روشن شدن) یا
مکان یونیت بخاری درجا توجه: بسته به نوع وسیله نقلیه بهترین مکان نصب بخاری درجا
حالت StandBy بخاری درجا اگر بعد از نصب بخاری درجا به حالت standBy رفت برای
نصب استاندارد مسیر سوخت رسان                 یک مسیر
نحوه ی عملکرد بخار ی درجا   خطر : برای جلوگیری از هر نوع آتش