نصب بخاری درجا

مکان نصب بخاری درجا را مشخص کنید

نصب بخاری نصب بخاری
مطابق الگوی ارائه شده 7 عدد سوراخ را برکف اتاق سوراخ کاری کنید
یونیت بخاری درجا را بوسیله پیچ و مهره های فابریک کیت درجای خود نصب کنید
برای راحتی نصب قبل از نصب یونیت بخاری درجا بر روی کف اتاق لوله ورودی هوا لوله اگزوز و شیلنگ سوخت آن را می توانید

به صورت پیش مونتاژ بر روی یونیت بخاری درجا نصب کن