هشدار های نصب بخاری درجا

هشدارهای نصب 1- در زمان سوخت گیری بخاری باید خاموش باشد. 2 – بخاری­درجا هرگز نباید در یک فضای  بسته که قابلیت گردش هوا وجود ندارد نصب شود.                                    3- هرگزاین بخاری رادرمحفظه موتور وسایل نقلیه بنزین سوز نصب نکنید.    خطر آتش سوزی :    … بیشتر

نصب استاندارد مسیر سوخت رسان

یک مسیر مناسب برای نصب شیلنگ سوخت رسان و پمپ انتخاب کنید به طوری که طول شیلنگ ورودی سوخت و خروجی سوخت از پمپ مطابق اندازه‌های تصویر فوق انجام گیرد. در هنگام استفاده از شیلنگهای سوخت بوسیله‌ی شیلنگهای رابط از اتصال سربه سر و… بیشتر