بخاری درجا

اجزاء داخلی بخاری درجا

اجزاء داخلی بخاری درجا                                   تمیز کاری و تعویض مبدل حرارتی تمیز کاری و تعویض مبدل حرارتی بخاری درجا دو پیچ تشدید کننده را باز کنید. مصرف سوخت… بیشتر