بخاری درجا

اجزاء داخلی بخاری درجا

اجزاء داخلی بخاری درجا                                   تمیز کاری و تعویض مبدل حرارتی تمیز کاری و تعویض مبدل حرارتی بخاری درجا دو پیچ تشدید کننده را باز کنید. مصرف سوخت… بیشتر

مکان یونیت بخاری درجا

کانال کشی جریان هوای داخل اتاق

کانال کشی جریان هوای داخل اتاق