بخاری درجا

تعداد چشمک های چراغ قرمز بخاری درجا نشان دهنده شماره خطای بخاری است که در ذیل این شماره خطاها به همراه علت آن توضیح داده شده است :

  • چشمک 1و2: ورودی و خروجی هوای بخاری درجا و آزاد بودن عبور هوا و گرمای هوای اطراف بخاری چک شود و اتصالات مربوط به سنسورهای حرارتی چک شود ،مقاومت دو سر سنسورها در حالت عادی می بایست حدود 1.1 کیلو اهم باشد
  • چشمک 3و10: میزان ولتاژ ورودی (24v و یا 12v) و اتصالات سیم ها چک شود.
  • چشمک 4و7: انجام عملیات سوخت رسانی از طریق پمپ و درستی اتصالات و هواگیری شلنگ ها و نشتی و یا دودی نبودن بخاری درجا چک شود.
  • چشمک 5و11: سلامت شمع و همچنین اتصالی و یا قطع نبودن سرسیم های شمع چک شود.
  • چشمک 6: اتصالات سیم فن و گردش پره ی فن و تکان نخوردن و جا به جا نشدن برد بخاری چک شود.
  • چشمک 8: سلامت سنسور های روی محفظه ی احتراق و سیم های اتصال سنسور ها چک شود و اتصالات الکتریکی سنسورها را چک نمائید ، هیچ گونه ارتباط الکتریکی نباید بین پایه های سنسور و بدنه آن وجود داشته باشد.
  • چشمک 9: سلامت سنسور روی برد چک شود.
  • چشمک 10 : اتصالات ولوم را چک کنید

سوزاندن فیوز: آمپر فیوز مصرفی (20A برای دسته سیم های تک فیوز- 20A و 7A برای دسته سیم های دو فیوز) و سلامت شمع و سرسیم های شمع و اتصالی نداشتن دسته سیم های بلند و کوتاه چک شود.

کار نکردن پمپ: دست کاری نشدن پمپ چک شود- چک کردن اتصالات پمپ – دو طرف پمپ باد گرفته شد و همچنین در هنگام کار کردن بخاری چند ضربه ی کوچک به پمپ وارد شود تا در صورت متوقف شدن پمپ به دلیل وجود آشغال و ناخالصی در سوخت، پمپ پاکسازی شده و به پمپاژ ادامه دهد.

 کار نکردن ولوم: اتصالات ولوم و درستی ترتیب نصب سیم های ولوم چک شود.

اتومات نکردن – تنظیم نشدن دما – اتومات کردن بخاری درجا بعد از 10 دقیقه و گرم نکردن مجدد: سلامت و شکسته نبودن شفت ولوم چک شود.

دودی بودن بخاری: دستکاری نشدن سوپاپ پمپ و کیفیت سوخت مصرفی و سلامت پنبه نسوز و واشر های تشدید کننده و فن چک شود.

کم شدن گرمای بخاری: نظافت داخلی بخاری و دودی نبودن و تنظیمات دما به وسیله ی ولوم چک شوند.

parking heater
parking heater