parking heater

مراحل تعمیرات بخاری درجا

مراحل تعمیرات بخاری درجا مراحل تعمیر: (تشخیص – تعویض – جایگذار) شمع التهابی توجه: مقدار سوخت هیچ گونه ارتباطی با مقدار ولتاژندارد. اگر مقدار سوخت خارج از این محدوده باشد، بررسی کنیدکه چه عاملی باعث جلوگیری از سوخت رسانی در مسیرش شده است وآن را… بیشتر