در این مقاله به نصب استاندارد مسیر سوخت رسان میردازیم.

نصب استاندارد مسیر سوخت رساننصب استاندارد مسیر سوخت رسان

نصب استاندارد مسیر سوخت رسان

نصب استاندارد مسیر سوخت رسان

یک مسیر مناسب برای نصب شیلنگ سوخت رسان و پمپ انتخاب کنید. به طوری که طول شیلنگ ورودی سوخت و خروجی سوخت از پمپ مطابق اندازه‌های تصویر فوق انجام گیرد.

در هنگام استفاده از شیلنگهای سوخت بوسیله‌ی شیلنگهای رابط از اتصال سربه سر و آبندی کامل آنها اطمینان حاصل نمائید.

اگر از یک باک مجزا برای تامین سوخت استفاده می کنید حتما از یک فیلتر مناسب جهت  جلوگیری از ورود ضایعات به مجرای سوخت رسان و همچنین پمپ برقی استفاده نمائید.

استفاده از هر گونه شیلنگ غیر استاندارد و مورد تایید شرکت سازنده موجب خسارتهای جدی می گردد.

پس از نصب شیلنگ سوخت رسان از عدم نزدیکی شیلنگ با قطعات گرم شونده و یا برنده اطمینان حاصل نمایید.

پمپ سوخت رسان خطی

حتما ازشیلنگ فابریک سوخت رسان به قطر داخلی 5/1 میلی متر و خارجی 4 میلی متر که در پک بخاری درجا موجود است استفاده نمایید.
استفاده از شیلنگ‌های با سایزهای متفاوت احتمالاً موجب بروز خطای عملکرد بخاری درجا می شود.
برای برش شیلنگ‌های سوخت رسان حتماً از وسیله مناسب تیز استفاده نمائید به طوری که از دفورمگی و یا بسته شدن شیلنگ سوخت در مقطع برش جلوگیری شود.

پمپ سوخت رسان

نصب استاندارد مسیر سوخت رسان

تخلیه سوخت گازوئیل بخاری درجا در مسیر

دو نوع تخلیه سوخت وجود دارد : یکی قبل از پمپ تا باک و یکی هم بعد پمپ تا بخاری درجا

تخلیه سوخت قبل از پمپ تا باک : قبل از پمپ یک فیلتر هوا داریم که جایگذاری و سالم بودن آن مهم است وهمچنین بست های آن کاملا چک شود و بسته باشد، فیلتر هوا آن معیوب نباشد و مناسب باشد بعد از اینکه از شلنگ، رابط و بست ها مطمئن شدید خود شلنگ سوخت رو چک می کنید تا به ناظری که به باک رسیده و احتمال زدگی در مسیر وجود دارد بعد از چک مجددا هواگیری شود تا تخلیه سوخت از بین رود.

 

تخلیه سوخت بعد از پمپ

تخلیه سوخت بعد از پمپ یعنی مسیر پمپ تا قبل از یونیک. ابتدا باید توجه شود که شلنگ های رابط تا انتها جاساز شود سپس یک شلنگ به اندازه ایی وارد شلنگ رابط شود که کامل باهم اتصال داشته باشند.

بست هایی که برای وصل کردن شلنگ و رابط به کار می روند باید در لبه شلنگ رابط قرار بگیرد، درصورت بستن رابط در جای نامناسب باعث قیفی شدن شلنگ های رابط می شود و شروع به نشستی و هوا کشیدن می کند. نشت دادن به معنی این نیست که گازوئیل روی زمین بریزد هوا وارد مسیر سوخت می شود و باعث می شود بخاری دود کند و عملکرد بخاری را بسیار کاهش می دهد.

پس توصیه می شود با شروع فصل سرما مسیرهای سوخت را با دقت بررسی کنید.

 

هنگام نسب پمپ سوخت رسان بایست به نکاتی ذیر توجه داشت

1. باید پمپ در حالت شیب دار (درجه 30 ) قرار داشته باشد تا بتواند خوب پمپاژ خود را به طرف بخاری درجای فروزش پخش انجام دهد
قسمتی که پاین تر میباشد ورودی پمپ باید قرار داشته باشد.

2. شلنگهای رابط که به سر و ته پمپ نسب میشود باید یک اندازه باشد و حتما با بست های فلزی کاملا بسته باشئ تا هیچگونه هواگیری نداشته باشد.

3. در زمان نسب باید مراقب بود که شلنگ های حامل سوخت نباید تابیدگی . یا گره خوردگی داشته باشد که مانع از ورود سوخت به راحتی به داخل بخاری درجا میگردد.

4. مخزن (باک) نگهداری سوخت باید دارای توری در درب خود باشد تا مانع از ورود اشغال و یا جنس ضاید به داخل باک شود،که بعد از مکش پمپ باعث میگردد که طول عدم میزان استانارد سوخت به داخل دستگاه بخاری درجـا شود.

5. فیلتر سوخت پمپ را به صورت سالیانه تعویض نمایید.