در این مقاله به نصب استاندارد مسیر سوخت رسان میردازیم.

نصب استاندارد مسیر سوخت رساننصب استاندارد مسیر سوخت رسان

نصب استاندارد مسیر سوخت رسان

نصب استاندارد مسیر سوخت رسان

یک مسیر مناسب برای نصب شیلنگ سوخت رسان و پمپ انتخاب کنید. به طوری که طول شیلنگ ورودی سوخت و خروجی سوخت از پمپ مطابق اندازه‌های تصویر فوق انجام گیرد.

در هنگام استفاده از شیلنگهای سوخت بوسیله‌ی شیلنگهای رابط از اتصال سربه سر و آبندی کامل آنها اطمینان حاصل نمائید.

اگر از یک باک مجزا برای تامین سوخت استفاده می کنید حتما از یک فیلتر مناسب جهت  جلوگیری از ورود ضایعات به مجرای سوخت رسان و همچنین پمپ برقی استفاده نمائید.

استفاده از هر گونه شیلنگ غیر استاندارد و مورد تایید شرکت سازنده موجب خسارتهای جدی می گردد.

پس از نصب شیلنگ سوخت رسان از عدم نزدیکی شیلنگ با قطعات گرم شونده و یا برنده اطمینان حاصل نمایید.

پمپ سوخت رسان خطی

حتما ازشیلنگ فابریک سوخت رسان به قطر داخلی 5/1 میلی متر و خارجی 4 میلی متر که در پک بخاری درجا موجود است استفاده نمایید.
استفاده از شیلنگ‌های با سایزهای متفاوت احتمالاً موجب بروز خطای عملکرد بخاری درجا می شود.
برای برش شیلنگ‌های سوخت رسان حتماً از وسیله مناسب تیز استفاده نمائید به طوری که از دفورمگی و یا بسته شدن شیلنگ سوخت در مقطع برش جلوگیری شود.

پمپ سوخت رسان

نصب استاندارد مسیر سوخت رسان

هنگام نسب پمپ سوخت رسان بایست به نکاتی ذیر توجه داشت

1. باید پمپ در حالت شیب دار (درجه 30 ) قرار داشته باشد تا بتواند خوب پمپاژ خود را به طرف بخاری درجای فروزش پخش انجام دهد
قسمتی که پاین تر میباشد ورودی پمپ باید قرار داشته باشد.

2. شلنگهای رابط که به سر و ته پمپ نسب میشود باید یک اندازه باشد و حتما با بست های فلزی کاملا بسته باشئ تا هیچگونه هواگیری نداشته باشد.

3. در زمان نسب باید مراقب بود که شلنگ های حامل سوخت نباید تابیدگی . یا گره خوردگی داشته باشد که مانع از ورود سوخت به راحتی به داخل بخاری درجا میگردد.

4. مخزن (باک) نگهداری سوخت باید دارای توری در درب خود باشد تا مانع از ورود اشغال و یا جنس ضاید به داخل باک شود،که بعد از مکش پمپ باعث میگردد که طول عدم میزان استانارد سوخت به داخل دستگاه بخاری درجـا شود.

5. فیلتر سوخت پمپ را به صورت سالیانه تعویض نمایید.